It is not tây, ít is thiên thần

295.491
  • Vote Up
  • 9
  • Vote Down

Bình luận