It is not tây, ít is thiên thần

404.187
  • Vote Up
  • 10
  • Vote Down

Bình luận