Không cái ngu nào bằng cái ngu nào

245.469
  • Vote Up
  • 8
  • Vote Down

Bình luận