Không cái ngu nào bằng cái ngu nào

273.357
  • Vote Up
  • 8
  • Vote Down

Bình luận