Mẹo: Bài có thể chưa hay nhưng comment nhất định phải đỉnh.