Không cái ngu nào bằng cái ngu nào

261.261
  • Vote Up
  • 8
  • Vote Down

Bình luận